ANUNŢ CONCURS POST VACANT – ADMINISTRATOR FINANCIAR

Colegiul Tehnic “Ion D. Lăzărescu” Cugir, cu sediul în Cugir, str. Victoriei, nr. 9, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator finaciar studii superioare,  (8 ore/zi), conform prevederilor H.G. nr. 1027/2014 cu modificările și completările ulterioare ale H.G. nr. 286/23.03.2011, privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant.

          Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Denumirea postului vacant:

Administrator financiar  studii superioare – post contractual pe perioadă nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs:

nivelul studiilor: studii superioare   absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic.

vechime: minim 3 ani în specialitatea studiilor absolvite.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

la sediul Colegiul Tehnic “Ion D. Lăzărescu” Cugir, str. Victoriei, nr.9, Cugir

–  17.05.2022, ora 9 proba scrisă

–  19.05.2022, ora 9 proba practică

–  20.05.2022, ora 9 susţinerea interviului

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei   între orele 8.00 – 13.00,  în perioada 16.04.2022 – 03.05.2022. (doar în zilele lucrătoare).

          Relații suplimentare la secretariatul instituției sau la telefon: 0258751028.

Detalii, mai jos:

Anunț concurs
Condiții de ocupare
Acte necesare
Calendar